Transferd kan bli ramma av streik

Transferd avdeling Førde, Kaupanger og Stryn kan bli ramma av streik.

Dersom meklinga i helga mellom NHO og LO/YS i samband med årets lønsoppgjer ikkje fører fram innan fristen 31. mars kl. 24:00, vil meir enn 26.000 arbeidstakarar bli tekne ut i streik frå måndag 1. april seinest kl. 06:00. Partane har mål om å bli einige i oppgjeret, men er i følgje NHO førebudd på streik.

Transferd er blant bedriftene som blir ramma av ein eventuell streik ved at terminalane i Førde, Kaupanger og Stryn må legge ned drifta så lenge streiken pågår.

Ein streik er ei lovleg konflikt mellom arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane og er då å betrakte som force majeure. Transferd er såleis ikkje erstatningspliktig for konsekvensane av streiken.

Informasjon om utviklinga i streiken leggast fortløpande ut på https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret, samt i riks- og dagspresse.